VBB: Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 theo Điểm h, khoản 2 và khoản 4 Điều 22 Điều lệ Vietbank (ngày 26/04/2021).

Cập nhật ngày 31/01/2023 - 16:48:13
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 03 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2