Nghị định 126-2020-NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-455733.aspx
File đính kèm: