(Hết hiệu lực) 110/QĐ-VSD Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm
 đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam