Quyết định số 19/QĐ-VSD Ban hành Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam