(Đã được thay thế bởi Quyết định số 19/QĐ-VSD ngày 28/01/2022) Quyết định Quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam