Quyết định sửa đổi Mẫu 16A/ĐKCK tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam