imgThực hiện quyền

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp dịch vụ thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán đối với các chứng khoán đăng ký tại VSDC. Các loại quyền bao gồm:

- Quyền bỏ phiếu

- Quyền nhận cổ tức bằng tiền


- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu

- Quyền nhận lãi và gốc trái phiếu, tín phiếu kho bạc

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

- Quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

- Quyền thay đổi tên, tách, gộp cổ phiếu

- Quyền hoán đổi, sáp nhập cổ phiếu

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Hệ thống của VSDC cho phép tính toán, phân bổ chính xác quyền cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký và đã lưu ký theo tỷ lệ thực hiện do Tổ chức phát hành thông báo, đồng thời cung cấp Danh sách tổng hợp phân bổ quyền cho Tổ chức phát hành trong thời gian ngắn nhất.

Đối với chứng khoán đã lưu ký, thông tin quyền của người sở hữu chứng khoán sẽ được theo dõi trên hệ thống tài khoản của thành viên lưu ký và VSDC. Khi thực hiện quyền, VSDC sẽ tự động hạch toán và phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán thông qua tài khoản của người sở hữu chứng khoán mở tại thành viên lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, thông tin quyền của người sở hữu chứng khoán sẽ được theo dõi trên hệ thống tài khoản tại VSDC. Khi thực hiện quyền, người sở hữu chứng khoán sẽ đến thực hiện quyền tại Tổ chức phát hành hoặc tại VSDC (trong trường hợp TCPH ủy quyền cho VSD thực hiện).

Quy trình và thủ tục thực hiện quyền được quy định cụ thể tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023

Tháng 04 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5