imgCấp mã chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện cấp và quản lý mã chứng khoán trong nước cho tất cả các chứng khoán đăng ký tại VSD. Mã chứng khoán trong nước do VSD cấp được sử dụng làm mã giao dịch của tổ chức phát hành khi tổ chức phát hành đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên các Sở Giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, VSD cũng được chỉ định là cơ quan chính thức và duy nhất của Việt Nam được cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế (mã ISIN) cho các chứng khoán tại thị trường Việt Nam.

Mã chứng khoán trong nước, mã ISIN được VSD cấp đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán khi tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD trừ trường hợp đối với chứng khoán giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, VSD sẽ cấp mã ISIN sau khi nhận được thông báo về mã chứng khoán trong nước từ SGDCK.

Mã chứng khoán đã được VSD cấp sẽ không được thay đổi trừ trường hợp Tổ chức phát hành hủy đăng ký chứng khoán, trong trường hợp đặc biệt, căn cứ vào đề nghị TCPH, VSD có thể chấp thuận thay đổi mã chứng khoán của TCPH sau khi có ý kiến của UBCKNN (không áp dụng đối với TCPH đang niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trên SGDCK). Khi Tổ chức phát hành hủy đăng ký chứng khoán VSD sẽ tự động hủy mã chứng khoán và mã ISIN tương ứng.

Toàn bộ thông tin về mã chứng khoán trong nước, mã ISIN sau khi cấp sẽ được VSD công bố lên trang web của VSD để phục vụ  cho việc tra cứu của các bên liên quan.

Quy trình và thủ tục được quy định cụ thể tại Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và  mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo  Quyết định số 106/QĐ-VSD ngày 20/08/2021

Tháng 03 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2