imgCấp mã chứng khoán

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện cấp và quản lý mã chứng khoán trong nước cho tất cả các chứng khoán đăng ký tại VSDC. Mã chứng khoán trong nước do VSDC cấp được sử dụng làm mã giao dịch của tổ chức phát hành khi tổ chức phát hành đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên các Sở Giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, VSDC cũng được chỉ định là cơ quan chính thức và duy nhất của Việt Nam được cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế (mã ISIN) cho các chứng khoán tại thị trường Việt Nam.

Mã chứng khoán trong nước, mã ISIN được VSDC cấp đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán khi tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSDC trừ trường hợp đối với chứng khoán giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, VSDC sẽ cấp mã ISIN sau khi nhận được thông báo về mã chứng khoán trong nước từ SGDCK.

Mã chứng khoán đã được VSDC cấp sẽ không được thay đổi trừ trường hợp Tổ chức phát hành hủy đăng ký chứng khoán, trong trường hợp đặc biệt, căn cứ vào đề nghị TCPH, VSDC có thể chấp thuận thay đổi mã chứng khoán của TCPH sau khi có ý kiến của UBCKNN (không áp dụng đối với TCPH đang niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trên SGDCK). Khi Tổ chức phát hành hủy đăng ký chứng khoán VSDC sẽ tự động hủy mã chứng khoán và mã ISIN tương ứng.

Toàn bộ thông tin về mã chứng khoán trong nước, mã ISIN sau khi cấp sẽ được VSDC công bố lên trang web của VSDC để phục vụ  cho việc tra cứu của các bên liên quan.

Quy trình và thủ tục được quy định cụ thể tại Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và  mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo  Quyết định số 11/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023

Tháng 04 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5