imgVay và cho vay chứng khoán

Hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam nhằm thực hiện:

- Hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp TVLK của VSDC do sửa lỗi dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán;

- Hỗ trợ  thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF theo quy định hiện hành;

- Hỗ trợ TVLK đồng thời là thành viên bù trừ vay Trái phiếu chính phủ để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở khi thực hiện hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ trong trường hợp Thành viên bù trừ không có đủ số lượng và đúng loại tài sản cơ sở để chuyển giao;

- Hỗ trợ Thành viên giao dịch là  thành viên đấu thầu Trái phiếu chính phủ vay Trái phiếu chính phủ để bán.

VSDC giữ vai trò trung gian và tổ chức vận hành hệ thống vay và cho vay chứng khoán đảm bảo các thành viên tham gia thực hiện đúng quy định.

Hoạt động vay và cho vay chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc các bên vay và bên cho vay phải ký hợp đồng vay và  cho vay chứng khoán trước khi chuyển thông tin vào hệ  thống vay và cho vay chứng khoán đối với giao dịch theo phương thức thỏa thuận trực tiếp hoặc sau khi xác lập được thỏa thuận vay và cho vay chứng khoán đối với giao dịch theo phương thức thỏa thuận qua hệ thống của VSD.

Các hợp đồng vay/cho vay chứng khoán  được quản lý trên hệ thống của VSDC kể  từ thời điểm xác lập hợp đồng cho tới thời điểm thanh lý hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng.

Quy trình và thủ tục được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam số 22/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023

 

Tháng 09 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1