imgCấp mã số giao dịch

Nhà đầu tư nước ngoài (cả cá nhân và tổ chức) cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD) với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trước khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mỗi nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được cấp 01 MSGD chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp:
a) Công ty chứng khoán nước ngoài được cấp 02 MSGD chứng khoán: 01 MSGD chứng khoán cho tài khoản tự doanh và 01 MSGD chứng khoán cho tài khoản môi giới chứng khoán của công ty.
b) Qũy đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp nhiều MSGD chứng khoán, trong đó mỗi danh mục đầu tư được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ nước ngoài thì được cấp 01 MSGD chứng khoán; Danh mục đầu tư do quỹ đầu tư, tổ chức nước ngoài tự quản lý được cấp 01 MSGD chứng khoán riêng.
c) Tổ chức thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên được cấp nhiều MSGD, trong đó mỗi danh mục đầu tư lưu ký tại một ngân hàng lưu ký được cấp 01 MSGD chứng khoán;
d) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cấp 01 MSGD chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được cấp thêm 01 MSGD chứng khoán cho hoạt động đầu tư của chính công ty quản lý quỹ.
e) Chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được cấp 02 MSGD chứng khoán, trong đó 01 MSGD chứng khoán cấp cho chi nhánh, 01 MSGD chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhành đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp MSGD chứng khoán phải báo cáo VSDC về việc thay đổi thông tin liên quan đến MSGD chứng khoán trong các trường hợp sau:
a) Thay đổi thành viên lưu ký
b) Thay đổi tên, quốc gia hoặc vũng lãnh thổ nơi đăng ký hoạt động, địa chỉ trụ sở chính, số giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức;
c) Thay đổi tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân.

Trình tự và thủ tục về đăng ký MSGD, thay đổi thông tin đăng ký MSGD và hủy MSGD của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và hướng dẫn của VSDC tại
Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại VSDC ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023

Tháng 05 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2