imgDịch vụ quỹ

VSDC là tổ chức được cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ cho các Quỹ mở và Quỹ  ETF theo quy định tại Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Dịch vụ quỹ tuy không phải là mảng dịch vụ chính trong chức năng nhiệm vụ hiện nay của VSDC và doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu doanh thu của VSDC, tuy nhiên, trên cơ sở xem xét cân nhắc, VSDC quyết định tham gia vào việc cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ đầu tư với mục đích đem lại những lợi ích chung cho thị trường, giảm thiểu các chi phí cho nhà đầu tư và các bên liên quan, giúp cho các Công ty quản lý quỹ có nhiều lựa chọn hơn trong việc lựa chọn các tổ chức cung cấp dịch vụ và giúp các thành viên tham gia trên thị trường có thể tham gia sâu, rộng vào hoạt động dịch vụ liên quan đến các quỹ đầu tư chứng khoán.

Để làm được việc này, VSDC đã tập trung nghiên cứu và đầu tư từ năm 2012 về cả quy trình thực hiện và hệ thống phần mềm quản lý. Với những lợi thế sẵn có và kinh nghiệm về việc xây dựng hệ thống, cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia, năm 2013, hệ thống quản lý quỹ mở của VSDC đi vào hoạt động và cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các Quỹ mở. Năm 2014, hệ thống quản lý quỹ ETF của VSD được hoàn tất và chính thức cung cấp dịch vụ cho các Quỹ ETF. Tiếp đó, để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng và đa dạng của các sản phẩm chứng chỉ quỹ, năm 2018, VSDC xây dựng hệ thống đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở mới thay thế cho hệ thống trước đây, với nhiều tính năng và tiện ích cho người sử dụng theo hướng không chỉ đáp ứng dịch vụ đại lý chuyển nhượng quỹ mở, mà còn phục vụ việc quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. Quy trình, thủ  tục và hồ sơ liên quan đến chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục, chứng chỉ quỹ mở và quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện được quy định cụ thể tại:

- Đối với quỹ hoán đổi danh mục được quy định tại  Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi đăng ký, lưu ký,thanh toán bù trừ, thực hiện quyền chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của VSDC.

- Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ mở tại VSDC được quy định tại Quyết định số 76/QĐ-VSDC ngày 11/8/2023 của VSDC

- Đối với hoạt động quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện được quy định tại Quyết định số 75/QĐ-VSDC ngày 11/08/2023 của VSDC

    Người lao động, cá nhân tham gia các chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do VSDC cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản có thể tra cứu thông tin tài khoản, số dư chứng chỉ quỹ sở hữu tại địa chỉ https://funds.vsd.vn/login

Tháng 06 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30