imgĐăng ký chứng khoán

Đăng ký chứng khoán là việc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) quản lý và ghi nhận các thông tin về tổ chức phát hành, chứng khoán của tổ chức phát hành và người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của VSDC. Theo quy định của Luật chứng khoán, chứng khoán của công ty đại chúng và chứng khoán của các tổ chức khác niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán phải được đăng ký tập trung tại VSDC. Như vậy, VSDC là tổ chức đăng ký chứng khoán của tất cả các công ty đại chúng và các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán.

Chứng khoán đăng ký tại VSDC bao gồm cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm, công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và các loại trái phiếu doanh nghiệp khác niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán; chứng khoán của công ty đại chúng và các loại chứng khoán phải đăng ký tại VSDC theo quy định của pháp luật. Toàn bộ chứng khoán đăng ký tại VSDC theo hình thức ghi sổ.

Tổ chức phát hành khi thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC phải cung cấp cho VSDC các thông tin về tổ chức phát hành, thông tin về chứng khoán đăng ký và các thông tin về người sở hữu chứng khoán để VSDC ghi nhận trên hệ thống của VSDC. Đây là cơ sở để VSDC xác minh tính hợp lệ về sở hữu chứng khoán của người sở hữu và chấp nhận chứng khoán đưa vào ký gửi tập trung tại VSDC. Chứng khoán khi đã được đăng ký tại VSDC, mọi thay đổi liên quan đến thông tin chứng khoán đăng ký được thực hiện theo các quy định về quản lý thông tin của VSDC.

Các tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết làm thủ tục đăng ký chứng khoán trực tiếp với VSDC hoặc thông qua thành viên lưu ký là công ty chứng khoán. Quy trình, thủ tục và hồ sơ đăng ký chứng khoán được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Tổng Giám đốc VSDC .

Tháng 07 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4