STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/06/2023 POM VN000000POM8 POM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 23/06/2023 LCC VN000000LCC3 LCC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 23/06/2023 MEY VN000000MEY1 MEY: Hủy danh sách thực hiện quyền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 23/06/2023 DC2 VN000000DC23 DC2: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 23/06/2023 VIB VN000000VIB1 VIB: Chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ thêm 4.215.345.890.000 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 23/06/2023 BCB VN000000BCB6 BCB: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 23/06/2023 MEY VN000000MEY1 MEY: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 23/06/2023 ING VN000000ING7 ING: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
9 23/06/2023 THN VN000000THN2 THN: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 23/06/2023 PIA VN000000PIA5 PIA: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề