STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/02/2024 CHPG2314 VN0CHPG23141 CHPG2314: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 29/02/2024 BTB VN000000BTB0 BTB: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 29/02/2024 FOX VN000000FOX6 FOX: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 29/02/2024 DHD VN000000DHD7 DHD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 29/02/2024 CDC VN000000CDC0 CDC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 29/02/2024 VST VN000000VST2 VST: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 29/02/2024 VHM12101 VN0VHM121017 VHM12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 15/12/2023 đến và không bao gồm ngày 15/03/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 29/02/2024 TJC VN000000TJC1 TJC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 29/02/2024 VDS12307 VN0VDS123078 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 10/02/2024 đến và không bao gồm ngày 10/03/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 29/02/2024 PSH12202 VN0PSH122025 PSH12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 07/12/2023 đến và không bao gồm ngày 07/03/2024 ) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề