STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/07/2022 FTS VN000000FTS5 FTS: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 26/07/2022 PSD VN000000PSD8 PSD: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 26/07/2022 C22 VN000000C226 C22: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 26/07/2022 DNH VN000000DNH6 DNH: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 26/07/2022 LDP VN000000LDP3 LDP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 26/07/2022 MED VN000000MED5 MED: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 26/07/2022 DNC VN000000DNC7 DNC: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề