STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/08/2022 BVBS18223 VNBVBS182239 BVBS18223: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 23/08/2022 TD2030017 VNTD20300172 TD2030017: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 23/08/2022 QHB0823036 VNBB08230369 QHB0823036: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 23/08/2022 VE4 VN000000VE45 VE4: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 23/08/2022 BVBS18166 VNBVBS181660 BVBS18166: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 23/08/2022 TD2035025 VNTD20350250 TD2035025: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 23/08/2022 BIG VN000000BIG2 BIG: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 23/08/2022 KTS VN000000KTS5 KTS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 23/08/2022 MBB VN000000MBB5 MBB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 23/08/2022 EVF VN000000EVF1 EVF: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề