STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/09/2021 SZC VN000000SZC9 SZC: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 20/09/2021 BVBS19146 VNBVBS191461 BVBS19146: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 20/09/2021 DIH VN000000DIH6 DIH: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 20/09/2021 DNW VN000000DNW5 DNW: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 20/09/2021 SMA VN000000SMA1 SMA: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 20/09/2021 PVP VN000000PVP6 PVP: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 20/09/2021 SMT VN000000SMT1 SMT: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 20/09/2021 BVL VN000000BVL5 BVL: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 20/09/2021 HC1 VN000000HC11 HC1: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 20/09/2021 BTP VN000000BTP0 BTP: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề