STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/03/2024 SCL VN000000SCL9 SCL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 20/03/2024 CSV VN000000CSV8 CSV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 20/03/2024 BT1 VN000000BT18 BT1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 20/03/2024 LHC VN000000LHC2 LHC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 20/03/2024 QCC VN000000QCC2 QCC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 20/03/2024 DMC VN000000DMC9 DMC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 20/03/2024 ELC VN000000ELC9 ELC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 20/03/2024 FRM VN000000FRM2 FRM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 20/03/2024 KHG VN000000KHG5 KHG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 20/03/2024 VSC VN000000VSC8 VSC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 103 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề