STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/06/2024 ORS12203 VN0ORS122032 ORS12203: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 8 (Từ và bao gồm ngày 28/03/2024 đến và không bao gồm ngày 28/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 13/06/2024 HDQ12302 VN0HDQ123029 HDQ12302: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 22/12/2023 đến và không bao gồm ngày 22/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 13/06/2024 OCB12211 VN0OCB122111 OCB12211: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 13/06/2024 PHD12113 VN0PHD121131 PHD12113: Tổ chức phát hành đề nghị mua lại trước hạn Trái phiếu theo thỏa thuận theo quy định tại Điều khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ban hành theo Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu ngày 10/08/2021 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 13/06/2024 PHD12112 VN0PHD121123 PHD12112: Tổ chức phát hành đề nghị mua lại trước hạn Trái phiếu theo thỏa thuận theo quy định tại Điều khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ban hành theo Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu ngày 10/08/2021 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 13/06/2024 PHD12111 VN0PHD121115 PHD12111: Tổ chức phát hành đề nghị mua lại trước hạn Trái phiếu theo thỏa thuận theo quy định tại Điều khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ban hành theo Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu ngày 10/08/2021 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 13/06/2024 TCB12309 VN0TCB123098 TCB12309: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 13/06/2024 VIF12101 VN0VIF121015 VIF12101: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 28/03/2024 đến và không bao gồm ngày 28/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 13/06/2024 OCB12212 VN0OCB122129 OCB12212: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 13/06/2024 FPT VN000000FPT1 FPT: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 32 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề