STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/07/2024 HDB12226 VN0HDB122267 HDB12226: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 11/07/2024 VHM121024 VNVHM1210244 VHM121024: Thanh toán lãi kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 25/04/2024 đến và không bao gồm ngày 25/07/2024) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
3 11/07/2024 DXM12201 VN0DXM122017 DXM12201: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 8 (kể từ và bao gồm ngày 22/04/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 22/07/2024) và gốc trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 11/07/2024 VCB12211 VN0VCB122112 VCB12211: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 từ (và bao gồm) ngày 22/07/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 22/07/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 11/07/2024 NRO12202 VN0NRO122029 NRO12202: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 5 (Từ và bao gồm ngày 26/01/2024 đến và không bao gồm ngày 26/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 11/07/2024 NVL12101 VN0NVL121010 NVL12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 11/07/2024 LHT12404 VN0LHT124040 LHT12404: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 26/04/2024 đến và không bao gồm ngày 26/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 11/07/2024 VCB12212 VN0VCB122120 VCB12212: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 từ (và bao gồm) ngày 22/07/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 22/07/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 11/07/2024 L18 VN000000L185 L18: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 11/07/2024 VJC12105 VN0VJC121058 VJC12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 6 (từ ngày 22/01/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề