STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/06/2024 VDS12301 VN0VDS123011 VDS12301: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 20/05/2024 đến và không bao gồm ngày 20/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 10/06/2024 VCC VN000000VCC2 VCC: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 10/06/2024 L35 VN000000L359 L35: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 10/06/2024 NAB12303 VN0NAB123039 NAB12303: Thanh toán tiền lãi trái phiếu NAB12303 năm 2024 (từ ngày 30/12/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 01/07/2024) và thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu NAB12303 trước thời gian đáo hạn Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 10/06/2024 BID12243 VN0BID122431 BID12243: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 22/06/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 22/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 10/06/2024 MBB12234 VN0MBB122346 MBB12234: Thanh toán lãi kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 15/06/2023 đến và không bao gồm ngày 15/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 10/06/2024 CRV VN000000CRV0 CRV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 10/06/2024 NAB12301 VN0NAB123013 NAB12301: Thanh toán tiền lãi trái phiếu NAB12301 năm 2024 (từ ngày 26/06/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 26/06/2024) và thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu NAB12301 trước thời gian đáo hạn Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 10/06/2024 TMS12101 VN0TMS121018 TMS12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 10/06/2024 BID12117 VN0BID121177 BID12117: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 23/06/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 23/06/2024) của trái phiếu BID12117. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 34 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề