STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/11/2023 TD2030020 VNTD20300206 TD2030020: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 07/11/2023 NSS VN000000NSS1 NSS: Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 07/11/2023 SHB12104 VN0SHB121049 SHB12104: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 07/11/2023 KTT VN000000KTT3 KTT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 07/11/2023 BVDB19041 VNBVDB190411 BVDB19041: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 07/11/2023 BVDB19081 VNBVDB190817 BVDB19081: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 07/11/2023 BVDB20099 VNBVDB200996 BVDB20099: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 07/11/2023 BVDB20084 VNBVDB200848 BVDB20084: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 07/11/2023 BVDB19021 VNBVDB190213 BVDB19021: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 07/11/2023 BVDB19061 VNBVDB190619 BVDB19061: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề