STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/12/2023 TD2232114 VNTD22321143 TD2232114: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 04/12/2023 KTC VN000000KTC9 KTC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 04/12/2023 BRS VN000000BRS8 BRS: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 04/12/2023 VJC12104 VN0VJC121041 VJC12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 5 (từ ngày 09/06/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 04/12/2023 ECI VN000000ECI5 ECI: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 04/12/2023 TIB12101 VN0TIB121013 TIB12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/09/2023 đến và không bao gồm ngày 11/12/2023 ) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 04/12/2023 CMWG2306 VN0CMWG23063 CMWG2306: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 04/12/2023 VBA12105 VN0VBA121058 VBA12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 22/12/2022 đến và không bao gồm ngày 22/12/2023) của trái phiếu VBA12105 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 04/12/2023 VPI VN000000VPI1 VPI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 04/12/2023 CVHM2308 VN0CVHM23089 CVHM2308: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 50 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề