STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/11/2022 VTK VN000000VTK9 VTK: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 02/11/2022 CIG VN000000CIG0 CIG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 02/11/2022 TL4 VN000000TL40 TL4: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 02/11/2022 MTG VN000000MTG6 MTG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 02/11/2022 PC1 VN000000PC11 PC1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 02/11/2022 HTR VN000000HTR3 HTR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề