Tổ chức phát hành

I. Thông tin đăng ký chứng khoán tại VSDC:
Tổ chức phát hành thực hiện đăng ký các thông tin sau về chứng khoán tại VSDC:
- Thông tin về tổ chức phát hành chứng khoán.
- Thông tin về chứng khoán phát hành.
- Thông tin về người sở hữu chứng khoán gồm: danh sách người sở hữu chứng khoán, loại chứng khoán, số lượng chứng khoán sở hữu và tài khoản lưu ký chứng khoán trong trường hợp người sở hữu chứng khoán có nhu cầu đăng ký chứng khoán đồng thời với lưu ký chứng khoán.

II. Nguyên tắc quản lý thông tin chứng khoán tại VSDC:
Chứng khoán đăng ký tại VSDC theo hình thức chứng khoán ghi sổ. Đối với chứng chỉ chứng khoán đã phát hành, tổ chức phát hành phải chuyển đổi sang chứng khoán ghi sổ khi đăng ký chứng khoán với VSDC.
Chứng khoán đăng ký tại VSDC phải có mệnh giá theo quy định giao dịch của các Sở Giao dịch Chứng khoán đối với từng loại chứng khoán. Trường hợp khác mệnh giá, khi đăng ký chứng khoán với VSDC, tổ chức phát hành phải chuyển đổi sang mệnh giá phù hợp với mệnh giá giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán.
VSDC quản lý tập trung các thông tin về chứng khoán đăng ký hoặc có thể uỷ quyền bằng hợp đồng cho thành viên lưu ký thay mặt VSDC quản lý.
Mọi thay đổi liên quan đến thông tin chứng khoán đã đăng ký tại VSDC phải được thực hiện theo các quy định về quản lý thông tin của VSDC.
Tổ chức phát hành phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin chứng khoán đăng ký với VSDC.


III. Huỷ đăng ký chứng khoán
VSDC hủy đăng ký chứng khoán trong các trường hợp sau:
- Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm đến thời gian đáo hạn;
- Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp được tổ chức phát hành mua lại trước thời gian đáo hạn;
- Tổ chức phát hành thực hiện giảm vốn, giải thể, phá sản hoặc bị chấm dứt tồn tại do tổ chức lại doanh nghiệp;
- Tổ chức phát hành hoán đổi cổ phiếu, công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp;
- Cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần hóa không phải là công ty đại chúng bị hủy niêm yết, hủy đăng ký giao dịch và doanh nghiệp có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán;
- Chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng quyền có bảo đảm hủy niêm yết;
- Quỹ hoán đổi danh mục giải thể;
- Chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký;
- Tổ chức phát hành, công ty đại chúng đăng ký chứng khoán theo thỏa thuận với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tự nguyện hủy đăng ký chứng khoán;
- Hủy đăng ký số công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương do nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư không thanh toán tiền mua; hủy công cụ nợ của Chính phủ do đáo hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản giữa Kho bạc Nhà nước và nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư.
Các loại chứng khoán sau phải thực hiện đăng ký tại VSDC:
- Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm, công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và các loại trái phiếu doanh nghiệp khác niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Chứng khoán của công ty đại chúng và các loại chứng khoán phải đăng ký tại VSDC theo quy định của pháp luật.
- Các loại chứng khoán khác được đăng ký tại VSDC trên cơ sở thỏa thuận giữa VSDC và tổ chức phát hành.

Hồ sơ thủ tục đăng ký chứng khoán được quy định tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Tổng Giám đốc VSDC

STT Tên viết tắt Tên đầy đủ Địa chỉ
(bao gồm tổ chức phát hành hiện hành và tổ chức phát hành có chứng khoán hủy)
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Loại chứng khoán Sàn giao dịch Nơi quản lý Trạng thái