STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 31/10/2023 ANV VN000000ANV3 ANV: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 31/10/2023 VPD VN000000VPD2 VPD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 31/10/2023 KSV VN000000KSV1 KSV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 31/10/2023 PHN VN000000PHN0 PHN: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 31/10/2023 TA3 VN000000TA35 TA3: Chi trả cổ tức năm tài chính 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 31/10/2023 VBB12103 VN0VBB121032 VBB12103: Thanh toán lãi Trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 11/11/2022 đến và không bao gồm ngày 11/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 31/10/2023 DTD VN000000DTD2 DTD: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 31/10/2023 BT1 VN000000BT18 BT1: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 31/10/2023 FUEKIVFS VN0FUEKIVFS6 FUEKIVFS: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2023 Chứng chỉ quỹ HOSE Trụ sở chính
10 31/10/2023 FUEKIV30 VN0FUEKIV304 FUEKIV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2023 Chứng chỉ quỹ HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề