STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 31/10/2022 CSTB2212 VN0CSTB22127 CSTB2212: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 31/10/2022 CHPG2213 VN0CHPG22135 CHPG2213: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 31/10/2022 CMBB2205 VN0CMBB22052 CMBB2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 31/10/2022 APH VN000000APH7 APH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 31/10/2022 SBD VN000000SBD8 SBD: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 31/10/2022 MSN12003 VN0MSN120032 MSN12003: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 12/05/2022 đến và không bao gồm ngày 12/11/2022) của trái phiếu MSN12003 Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 31/10/2022 PNJ VN000000PNJ6 PNJ: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 31/10/2022 VEA VN000000VEA2 VEA: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 31/10/2022 HIG VN000000HIG9 HIG: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 31/10/2022 CMBB2205 VN0CMBB22052 CMBB2205: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề