STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 31/08/2023 CTCB2212 VN0CTCB22121 CTCB2212: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 31/08/2023 CVPB2212 VN0CVPB22129 CVPB2212: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 31/08/2023 CVRE2216 VN0CVRE22160 CVRE2216: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 31/08/2023 SDV VN000000SDV6 SDV: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 31/08/2023 CFPT2210 VN0CFPT22108 CFPT2210: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 31/08/2023 CSTB2219 VN0CSTB22192 CSTB2219: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 31/08/2023 CMBB2211 VN0CMBB22110 CMBB2211: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 31/08/2023 CVHM2216 VN0CVHM22164 CVHM2216: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 31/08/2023 PCE VN000000PCE0 PCE: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 31/08/2023 TD1623483 VNTD16234831 TD1623483: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề