STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 31/07/2024 VHM12405 VN0VHM124052 VHM12405: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 15/05/2024 đến và không bao gồm ngày 15/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 31/07/2024 BAX VN000000BAX4 BAX: Chia cổ tức đợt 2 năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 31/07/2024 DNE VN000000DNE3 DNE: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 31/07/2024 BAB12301 VN0BAB123017 BAB12301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 31/07/2024 LM8 VN000000LM88 LM8: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 31/07/2024 ACB12302 VN0ACB123024 ACB12302: Thanh toán tiền lãi của trái phiếu ACB12302 (tiền lãi được tính từ ngày 11/08/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 11/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 31/07/2024 BMD VN000000BMD1 BMD: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 31/07/2024 VDS12307 VN0VDS123078 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 10/07/2024 đến và không bao gồm ngày 10/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề