STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 31/05/2023 SIV VN000000SIV5 SIV: Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 31/05/2023 BIG VN000000BIG2 BIG: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 31/05/2023 IVS VN000000IVS5 IVS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 31/05/2023 CTW VN000000CTW4 CTW: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 31/05/2023 BTH VN000000BTH7 BTH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 31/05/2023 LLM VN000000LLM3 LLM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 31/05/2023 BLI VN000000BLI2 BLI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 31/05/2023 ABB VN000000ABB0 ABB: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 31/05/2023 CTX VN000000CTX2 CTX: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 31/05/2023 GMX VN000000GMX8 GMX: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 38 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề