STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/12/2022 HFB VN000000HFB6 HFB: Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 30/12/2022 TD2232105 VNTD22321051 TD2232105: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 30/12/2022 TD2237118 VNTD22371189 TD2237118: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 30/12/2022 TD2242128 VNTD22421281 TD2242128: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 30/12/2022 PAI VN000000PAI5 PAI: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 30/12/2022 THI VN000000THI2 THI: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 30/12/2022 BVDB16205 VNBVDB162055 BVDB16205: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 30/12/2022 SHB VN000000SHB9 SHB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 30/12/2022 TIP VN000000TIP5 TIP: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 30/12/2022 VCB VN000000VCB4 VCB: Họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề