STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/12/2021 HMH VN000000HMH9 HMH: Thanh toán cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 30/12/2021 BVDB16205 VNBVDB162055 BVDB16205: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 30/12/2021 NTH VN000000NTH2 NTH: Chi trả cổ tức lần 3 năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 30/12/2021 PLO VN000000PLO0 PLO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 30/12/2021 QHD VN000000QHD9 QHD: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 30/12/2021 DGC VN000000DGC1 DGC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 30/12/2021 TTN VN000000TTN7 TTN: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề