STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/11/2023 SZG VN000000SZG0 SZG: Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 30/11/2023 CSTB2311 VN0CSTB23117 CSTB2311: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 30/11/2023 MPY VN000000MPY7 MPY: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 30/11/2023 DNE VN000000DNE3 DNE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 30/11/2023 CJC VN000000CJC7 CJC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 30/11/2023 HLB VN000000HLB4 HLB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 30/11/2023 HDB12110 VN0HDB121103 HDB12110: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 09/12/2022 đến và không bao gồm ngày 09/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 30/11/2023 CAB VN000000CAB8 CAB: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 30/11/2023 SJ1 VN000000SJ11 SJ1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 30/11/2023 CRV VN000000CRV0 CRV: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 23 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề