STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/11/2021 MCM VN000000MCM0 MCM: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 30/11/2021 TD1929181 VNTD19291812 TD1929181: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 30/11/2021 HT9 VN000000HT95 HT9: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 30/11/2021 BVDB17319 VNBVDB173193 BVDB17319: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 30/11/2021 BVDB17270 VNBVDB172708 BVDB17270: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 30/11/2021 BVDB19084 VNBVDB190841 BVDB19084: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 30/11/2021 BVDB19064 VNBVDB190643 BVDB19064: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 30/11/2021 BVBS17065 VNBVBS170655 BVBS17065: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 30/11/2021 BVBS20127 VNBVBS201278 BVBS20127: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 30/11/2021 BVBS20121 VNBVBS201211 BVBS20121: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề