STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/08/2022 UPC VN000000UPC6 UPC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 30/08/2022 GER VN000000GER7 GER: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 30/08/2022 KSV VN000000KSV1 KSV: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 30/08/2022 INC VN000000INC6 INC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 30/08/2022 TIP VN000000TIP5 TIP: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 30/08/2022 HAV VN000000HAV5 HAV: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 30/08/2022 TSG VN000000TSG3 TSG: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề