STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/07/2024 DRI VN000000DRI5 DRI: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 30/07/2024 GPR12101 VN0GPR121011 GPR12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 13/05/2024 đến và không bao gồm ngày 13/08/2024 ) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 30/07/2024 TRS VN000000TRS0 TRS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 30/07/2024 TD1631464 VNTD16314641 TD1631464: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 30/07/2024 TD2338136 VNTD23381369 TD2338136: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 30/07/2024 VPD VN000000VPD2 VPD: Chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 30/07/2024 DPJ12202 VN0DPJ122020 DPJ12202: Thanh toán lãi kỳ 24 kể từ và bao gồm ngày 09/07/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/08/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 30/07/2024 DPJ12202 VN0DPJ122020 DPJ12202: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề