STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/06/2021 TD1724417 VNTD17244177 TD1724417: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 30/06/2021 HAS VN000000HAS1 HAS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 30/06/2021 CT5 VN000000CT58 CT5: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 30/06/2021 CMI VN000000CMI8 CMI: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 30/06/2021 PBT VN000000PBT0 PBT: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 30/06/2021 L63 VN000000L631 L63: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề