STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/05/2023 SD5 VN000000SD58 SD5: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 30/05/2023 TCM VN000000TCM5 TCM: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 30/05/2023 TD2025005 VNTD20250054 TD2025005: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 30/05/2023 NCG VN000000NCG0 NCG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 30/05/2023 GDA VN000000GDA5 GDA: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 30/05/2023 VNE VN000000VNE5 VNE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 30/05/2023 ODE VN000000ODE1 ODE: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 30/05/2023 VVN VN000000VVN9 VVN: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 30/05/2023 PDR VN000000PDR0 PDR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 30/05/2023 EIN VN000000EIN2 EIN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 37 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề