STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/05/2022 VLB VN000000VLB5 VLB: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 30/05/2022 MCO VN000000MCO6 MCO: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 30/05/2022 AMV VN000000AMV5 AMV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 30/05/2022 KHD VN000000KHD2 KHD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 (Đại hội tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự thấp hơn quy định tại Điều lệ Công ty) Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 30/05/2022 EIN VN000000EIN2 EIN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 30/05/2022 RCD VN000000RCD8 RCD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 30/05/2022 NTC VN000000NTC3 NTC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 30/05/2022 CHS VN000000CHS7 CHS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 30/05/2022 BSC VN000000BSC0 BSC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 30/05/2022 LIC VN000000LIC0 LIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề