STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/08/2022 CX8 VN000000CX86 CX8: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 29/08/2022 VDL VN000000VDL1 VDL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 29/08/2022 SGN VN000000SGN6 SGN: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 29/08/2022 FDC VN000000FDC3 FDC: Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 29/08/2022 VIX VN000000VIX5 VIX: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 29/08/2022 HBS VN000000HBS9 HBS: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 29/08/2022 IRC VN000000IRC7 IRC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề