STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/06/2021 CNC VN000000CNC9 CNC: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 29/06/2021 BVDB16107 VNBVDB161073 BVDB16107: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 29/06/2021 BVBS16322 VNBVBS163221 BVBS16322: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 29/06/2021 TD1621473 VNTD16214734 TD1621473: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 29/06/2021 PVB VN000000PVB6 PVB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 29/06/2021 CCA VN000000CCA6 CCA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 29/06/2021 SBT VN000000SBT4 SBT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 29/06/2021 NVL VN000000NVL0 NVL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 29/06/2021 HDC VN000000HDC9 HDC: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 29/06/2021 BCH VN000000BCH3 BCH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề