STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/05/2023 QSP VN000000QSP0 QSP: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 29/05/2023 TD1631463 VNTD16314633 TD1631463: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 29/05/2023 CIA VN000000CIA3 CIA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 29/05/2023 TVW VN000000TVW4 TVW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 29/05/2023 KDC VN000000KDC3 KDC: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 29/05/2023 DPR VN000000DPR0 DPR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 29/05/2023 SHX VN000000SHX3 SHX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 29/05/2023 VRC VN000000VRC0 VRC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 29/05/2023 HLD VN000000HLD0 HLD: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 29/05/2023 CEO VN000000CEO3 CEO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề