STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/04/2024 AMS VN000000AMS1 AMS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 29/04/2024 E12 VN000000E123 E12: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 29/04/2024 SKN VN000000SKN8 SKN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 29/04/2024 DRH VN000000DRH7 DRH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 29/04/2024 FRC VN000000FRC3 FRC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 29/04/2024 VGC VN000000VGC3 VGC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 29/04/2024 PNP VN000000PNP3 PNP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 29/04/2024 FPC VN000000FPC7 FPC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
9 29/04/2024 VVN VN000000VVN9 VVN: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề