STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/12/2023 BFC VN000000BFC7 BFC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 28/12/2023 HUG VN000000HUG4 HUG: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 28/12/2023 IMG12102 VN0IMG121023 IMG12102: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 08/10/2023 đến và không bao gồm ngày 08/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 28/12/2023 RDP VN000000RDP0 RDP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 28/12/2023 GHI12101 VN0GHI121012 GHI12101: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 11 (Từ và bao gồm ngày 15/10/2023 đến và không bao gồm ngày 15/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 28/12/2023 HDM VN000000HDM8 HDM: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 28/12/2023 HAA12201 VN0HAA122014 HAA12201: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 3 (Từ và bao gồm ngày 20/07/2023 đến và không bao gồm ngày 20/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 28/12/2023 IMG12203 VN0IMG122039 IMG12203: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 08/10/2023 đến và không bao gồm ngày 08/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 28/12/2023 VJC12313 VN0VJC123138 VJC12313: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (từ ngày 13/07/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 07/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 28/12/2023 PIC VN000000PIC1 PIC: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề