STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/08/2023 DHC VN000000DHC9 DHC: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 28/08/2023 PAC VN000000PAC8 PAC: Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 2 (đợt cuối) bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 28/08/2023 GMC VN000000GMC2 GMC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 28/08/2023 VTP VN000000VTP8 VTP: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 28/08/2023 CLM VN000000CLM2 CLM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 28/08/2023 TNC VN000000TNC3 TNC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 28/08/2023 BVDB15242 VNBVDB152429 BVDB15242: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 28/08/2023 VTP VN000000VTP8 VTP: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 28/08/2023 TL1535301 VNTL15353012 TL1535301: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 28/08/2023 TD2030018 VNTD20300180 TD2030018: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề