STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/06/2023 TOS VN000000TOS7 TOS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 28/06/2023 FIR VN000000FIR0 FIR: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 28/06/2023 AAS VN000000AAS6 AAS: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 28/06/2023 SSC VN000000SSC4 SSC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 28/06/2023 MIG VN000000MIG9 MIG: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 28/06/2023 HC3 VN000000HC37 HC3: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 28/06/2023 MCG VN000000MCG2 MCG: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề