STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/06/2021 LTC VN000000LTC7 LTC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 28/06/2021 TD2030014 VNTD20300149 TD2030014: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 28/06/2021 GTS VN000000GTS3 GTS: Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 28/06/2021 HPG VN000000HPG4 HPG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 28/06/2021 GSP VN000000GSP1 GSP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 28/06/2021 HND VN000000HND6 HND: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 28/06/2021 LM8 VN000000LM88 LM8: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 28/06/2021 SSB VN000000SSB6 SSB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề