STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/12/2023 HTG VN000000HTG6 HTG: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 27/12/2023 MSN121013 VNMSN1210131 MSN121013: Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/01/2024) và gốc của trái phiếu MSN121013 Trái phiếu HNX Chi nhánh
3 27/12/2023 MSN121015 VNMSN1210156 MSN121015: Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/01/2024) và gốc của trái phiếu MSN121015 Trái phiếu HNX Chi nhánh
4 27/12/2023 BLI VN000000BLI2 BLI: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 27/12/2023 MSN121014 VNMSN1210149 MSN121014: Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/01/2024) và gốc của trái phiếu MSN121014 Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 27/12/2023 BAF123020 VNBAF1230201 BAF123020: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 04/07/2023 đến và không bao gồm ngày 04/01/2024). Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 27/12/2023 GEG121022 VNGEG1210228 GEG121022: Thanh toán lãi kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 11/10/2023 đến và không bao gồm ngày 11/01/2024) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 27/12/2023 TCS12108 VN0TCS121085 TCS12108: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 12/07/2023 đến và không bao gồm ngày 12/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 27/12/2023 VJC12312 VN0VJC123120 VJC12312: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (từ ngày 06/07/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 04/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 27/12/2023 CHP VN000000CHP3 CHP: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề