STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/12/2022 CHPG2212 VN0CHPG22127 CHPG2212: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 27/12/2022 CNVL2205 VN0CNVL22057 CNVL2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 27/12/2022 CMSN2205 VN0CMSN22051 CMSN2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 27/12/2022 CSTB2211 VN0CSTB22119 CSTB2211: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 27/12/2022 CVJC2203 VN0CVJC22039 CVJC2203: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 27/12/2022 CVRE2209 VN0CVRE22095 CVRE2209: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 27/12/2022 CVHM2209 VN0CVHM22099 CVHM2209: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 27/12/2022 TD1929175 VNTD19291754 TD1929175: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 27/12/2022 TD1934187 VNTD19341872 TD1934187: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 27/12/2022 MSN121013 VNMSN1210131 MSN121013: Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 11/07/2022 đến và không bao gồm ngày 11/01/2023) của trái phiếu MSN121013 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề