STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/12/2021 CTCB2107 VN0CTCB21073 CTCB2107: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 27/12/2021 CKDH2105 VN0CKDH21051 CKDH2105: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 27/12/2021 MSN121013 VNMSN1210131 MSN121013: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 11/07/2021 đến và không bao gồm ngày 11/01/2022) của trái phiếu MSN121013 Trái phiếu HNX Chi nhánh
4 27/12/2021 MSN121014 VNMSN1210149 MSN121014: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 11/07/2021 đến và không bao gồm ngày 11/01/2022) của trái phiếu MSN121014 Trái phiếu HNX Chi nhánh
5 27/12/2021 MSN121015 VNMSN1210156 MSN121015: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 11/07/2021 đến và không bao gồm ngày 11/01/2022) của trái phiếu MSN121015 Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 27/12/2021 ATS VN000000ATS6 ATS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 27/12/2021 CVRE2108 VN0CVRE21089 CVRE2108: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 27/12/2021 KPF VN000000KPF0 KPF: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 27/12/2021 CHPG2112 VN0CHPG21129 CHPG2112: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 27/12/2021 NVL VN000000NVL0 NVL: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề